Regulamin sklepu internetowego Mebelpunkt

§ 1

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Klient, przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego mebelpunkt, zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez klienta jest zapoznanie się z regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania zamówienia.

2. Sklep internetowy, który dostępny jest pod adresem internetowym mebelpunkt prowadzony jest przez MEBELPUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zwaną dalej właścicielem, sprzedawcą lub usługodawcą, z siedzibą w Olsztynie pod adresem: UL. KOŁOBRZESKA 50, 10-434 OLSZTYN (nr KRS: 0000887186; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5.100,00 zł.; NIP: 7393950899; REGON: 388339137; adres poczty elektronicznej: biuro@mebelpunkt, adres do doręczeń: ul. Kołobrzeska 50 lok. 120, 10-343 Olsztyn.

3. Sklep mebelpunkt działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności w przepisach:
a) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), zwanej dalej ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
b) Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.), zwanej dalej ustawą o prawach konsumenta,
c) Ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), zwanej dalej Kodeksem Cywilnym.

 4. Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez sklep internetowy, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 5. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, przedsiębiorców na prawach konsumenta, jak i do przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego (za wyjątkiem § 11 regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

 6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest właściciel. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach sklepu internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne dla niektórych czynności związanych z korzystaniem ze sklepu internetowego, np. zamówienie towaru. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza właściciel, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania. Szczegółowe prawa osoby, której dane są przetwarzane, opisane są w polityce prywatności.

§ 2

DEFINICJE

1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Formularz rejestracji - formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie konta.
3. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
4. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Klient – usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł ze sprzedawcą umowę sprzedaży.
6. Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem wskazanym przez usługobiorcę, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez usługobiorcę, w tym informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym.
7. Newsletter – usługa elektroniczna, pozwalająca usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez niego adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od usługodawcy, dotyczących produktów, nowości i promocji dostępnych w sklepie internetowym.
8. Produkt - dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą.

9. Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna, która zawiera ze sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, który wynika w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
10. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.
11. Sklep internetowy - sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: www.mebelpunkt.pl;
12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między klientem a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.
13. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy.
14. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych), osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z usługi elektronicznej.
15. Zamówienie - oświadczenie woli klienta, które zmierza bezpośrednio do zawarcia ze sprzedawcą umowy sprzedaży produktu.
16. Właściciel (sprzedawca, usługodawca) - MEBELPUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Olsztynie pod adresem: UL. KOŁOBRZESKA 50, 10-434 OLSZTYN (nr KRS: 0000887186; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5.100,00 zł.; NIP: 7393950899; REGON: 388339137; adres poczty elektronicznej: biuro@mebelpunkt.pl, adres do doręczeń: ul. Kołobrzeska 50 lok. 120, 10-343 Olsztyn. 

§ 3

USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

1. Usługodawca, za pośrednictwem sklepu internetowego, umożliwia usługobiorcom korzystanie z usług elektronicznych, takich jak:
1) zawieranie umów sprzedaży produktu – usługa ta świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia przez usługobiorcę,
2) prowadzenie konta w sklepie - usługa ta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny rezygnacji z konta, tj. jego usunięcia, poprzez wysłanie stosownego żądania do usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mebelpunkt.pl lub też pisemnie na adres: ul. Kołobrzeska 50 lok. 120, 10-343 Olsztyn,
3) korzystanie z newslettera – usługa ta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny rezygnacji z newslettera (tj. wypisania się z niego), poprzez wysłanie stosownego żądania do usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mebelpunkt.pl lub też pisemnie na adres: ul. Kołobrzeska 50 lok. 120, 10-343 Olsztyn

2. Świadczenie usług elektronicznych na rzecz usługobiorców w sklepie internetowym odbywa się na warunkach określonych w regulaminie.
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca:

1) komputer lub urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
2) dostęp do poczty elektronicznej,
3) przeglądarka internetowa
4) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
5. Usługobiorca zobowiązany jest podczas korzystania ze sklepu internetowego do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
7. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej sklepu internetowego treści reklamowych. Treści te stanowią integralną część sklepu internetowego i prezentowanych w nim materiałów.

§ 4

WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o produktach zamieszczone na stronach internetowych sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w jego opisie.
2. Cena produktu uwidoczniona na stronie internetowej sklepu internetowego podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym w szczególności podatek VAT, cła. Cena nie zawiera ewentualnych kosztów dostawy i ewentualnych kosztów płatności, które wskazywane są w trakcie składania zamówienia.
3. Cena produktu uwidoczniona na stronie sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Cena ta, po złożeniu zamówienia przez klienta, nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie internetowym, które mogą pojawić się w odniesieniu do produktów zawartych w zamówieniu.
4. Wszelkie opłaty za dostawę, opłaty/prowizje od wybranych form płatności widoczne są w formularzu zamówienia.
5. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i zamówienia na nie są realizowane według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania się zapasów danego produktu.
6. Bezpłatne próbki materiałów do produktów stanowiących meble tapicerowane przesyłane są na prośbę klienta w celu potwierdzenia kolorystyki, przed złożeniem zamówienia.
7. Aby złożyć zamówienie w sklepie internetowym, klient nie ma obowiązku rejestracji konta.
8. Zamówienia można składać:

1) poprzez sklep internetowy za pomocą formularza zamówienia – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu,
2) telefonicznie pod numerem: 506 310 699(opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora), - dostępne od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 8.00 do 9.00, przy czym w takim przypadku konieczne jest wysłanie potwierdzenia złożenia zamówienia na adres e-mail: biuro@mebelpunkt.pl
3) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@mebelpunkt.pl
4) za pośrednictwem chatu internetowego dostępnego w sklepie internetowym, przy czym w takim przypadku konieczne jest wysłanie potwierdzenia złożenia zamówienia na adres e-mail: biuro@mebelpunkt.pl

 9. Sklep internetowy realizuje zamówienia złożone od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach pracy sklepu internetowego tj. od 8.00 do 16.00. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16.00, w soboty, niedziele oraz święta, są rozpatrywane następnego dnia roboczego.
10. Po złożeniu zamówienia poprzez sposób określony w ust. 8 pkt 1, sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie klienta jego zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania zamówienia następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej klienta, która to wiadomość zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia oraz oświadczenie sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia. Następnie sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych (termin związania zamówieniem), przyjmuje zamówienie do realizacji. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje przez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej klienta zawierającej oświadczenie sprzedawcy o przyjęciu zamówienia do realizacji - z chwilą otrzymania przez klienta tej wiadomości zostaje zawarta umowa sprzedaży między klientem a sprzedawcą.
11. W przypadku złożenia zamówienia poprzez sposób określony w ust. 8 pkt 2-4, klient zobowiązany jest do określenia w zamówieniu istotnych postanowień umowy sprzedaży – tj. określenia produktu oraz jego ceny.
12. Po złożeniu zamówienia poprzez sposób określony w ust. 8 pkt 2-4, w przypadku braku oznaczenia przez klienta w zamówieniu terminu, w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi sprzedawcy, zamówienie złożone w ten sposób przestaje go wiązać, gdy nie zostanie przyjęte niezwłocznie przez sprzedawcę. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje poprzez złożenie klientowi oświadczenia sprzedawcy o przyjęciu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez klienta oświadczenia, o którym mowa powyżej, zostaje zawarta umowa sprzedaży między klientem a sprzedawcą. Sprzedawca dodatkowo potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji przez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej klienta. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez: udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie sklepu internetowego, przesłanie klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzednim, dołączenie do przesyłki dowodu zakupu i specyfikacji zawartej umowy sprzedaży. Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym sklepu internetowego oraz, w przypadku zamówienia dokonanego w sposób określony w ust. 8 pkt 3, w treści zamówienia przesłanej przez klienta poprzez pocztę elektroniczną.
13. Wiadomość, o której mowa w ust. 10 i 12, przesyłana klientowi przez sprzedawcę, zawierająca oświadczenie sprzedawcy o przyjęciu zamówienia do realizacji, zawiera:

1) potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia, w tym kosztów zakupu produktu oraz sposobu dostawy,
2) pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
3) odesłanie w formie linka do regulaminu.

 14. W przypadku realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości sprzedawcy lub zawierających niekompletne dane uniemożliwiające realizację zamówienia, klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie.
15. Klient może zrezygnować z zamówienia do momentu rozpoczęcia jego realizacji. Rezygnację z zamówienia należy zgłosić poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres: biuro@mebelpunkt.pl
17. Zgodnie z postanowieniami ust. 10 i 12, umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy sprzedawcą a klientem w momencie otrzymania przez klienta wiadomości dot. przyjęcia zamówienia do realizacji, o której mowa w ust. 13. Każda umowa sprzedaży jest potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura), który jest, po zaakceptowaniu płatności, dołączany do przesyłki lub wysyłany na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej klienta.
18. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje w momencie zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym sprzedawcy, otrzymania płatności kartą kredytową/płatniczą, bądź podpisania przez klienta umowy kredytowej z jednym z banków, o czym klient jest informowany pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Od tego momentu również liczony jest termin realizacji zamówienia. Postanowienia niniejszego ustępu nie dotyczą zamówień, w których klient wybrał formę płatności „przy odbiorze” – dla tych zamówień termin realizacji zamówienia liczony jest od chwili zawarcia umowy sprzedaży.
19. Cena wyjściowa określona na stronie w przypadku mebli tapicerowanych dot. tkanin z grupy A lub Grupy I 

§ 5

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

1) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy sprzedawcy:

Bank: ING
Numer rachunku: …………………….
W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr........", podając numer zamówienia.

2) płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem,
3) płatność przelewem online za pośrednictwem serwisu Przelewy 24
4) płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy 24
5) płatność w systemie ratalnym - płatność odbywa się w całości lub części ze środków pochodzących z kredytu udzielonego przez Santander Polska
6) płatność przy odbiorze osobistym


2. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności, klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu umowy sprzedaży niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości, o której mowa w § 3 ust. 13, za wyjątkiem sytuacji, w której klient wybrał płatność „przy odbiorze”.

§ 6

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 

1. Koszty dostawy produktu są ustalane w trakcie procesu składania zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego produktu. Koszty dostawy wskazane są również na stronie sklepu internetowego.
2. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru produktu:

1) przesyłka kurierska,
2) przesyłka kurierska pobraniowa,
3) transport własny sprzedawcy,
4) przesyłka paletowa,
5) odbiór osobisty – miejsca i terminy odbiorów wskazywane są w trakcie składania zamówienia poprzez formularz zamówienia oraz na stronie internetowej sklepu internetowego.

3. Koszty dostawy nie obejmują wniesienia produktów do lokalu i ich montażu.
4. Wydanie i odbiór produktu w przypadku dostawy transportem własnym sprzedawcy lub kurierem następuje z samochodu dostawcy. Podczas odbioru klient proszony jest o sprawdzenie zgodności ilościowej produktów z zamówieniem oraz kontroli czy produkty nie posiadają w szczególności uszkodzeń mechanicznych, uszczerbków powstałych w czasie transportu itp. Uprasza się, aby klient dokonał kontroli produktu w obecności osoby dostarczającej zamówiony produkt (kuriera lub pracownika sklepu), ponieważ firma kurierska odpowiedzialna jest za produkt od momentu wysłania go przez sprzedawcę do momentu odbioru przez klienta, a co za tym idzie, w przypadku uszkodzeń powstałych w czasie transportu, ważne jest z punktu widzenia ustalenia odpowiedzialności za powstałą szkodę, aby klient wskazał swoje zastrzeżenia co do stanu produktu już w momencie jego odbioru.
5. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli, o której mowa w ust. 4, iż otrzymany produkt posiada braki ilościowe akcesoriów montażowych lub elementów mebli, albo też został mechanicznie uszkodzony, czy też posiada inny uszczerbek, należy sporządzić protokół szkody zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy prawo przewozowe oraz aktami wykonawczymi.
6. Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 30 dni, chyba że klient został poinformowany o dłuższym terminie realizacji zamówienia podczas składania zamówienia i wyraził zgodę na ten termin.
7. Termin, o którym mowa w ust. 6, należy liczyć następująco:

1) w przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – termin liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego sprzedawcy.
2) w przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
3) w przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności w systemie ratalnym – od dnia uznania rachunku bankowego sprzedawcy środkami z udzielonego klientowi kredytu.

 8. W przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest więcej niż jeden produkt, terminem realizacji zamówienia jest termin realizacji określony dla towaru, który ma ten termin najdłuższy.

 

§ 7

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

1. Usługodawca i usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
2. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie konta, newsletter).
3. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mebelpunkt.pl lub też pisemnie na adres: ul. Kołobrzeska 50 lok. 120, 10-343 Olsztyn.
4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy usługobiorca narusza regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, co najmniej jednokrotnym, wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia usługobiorcy przez usługodawcę oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
5. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

§ 8

GWARANCJA PRODUKTU

 

1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie posiadają gwarancję producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Okres gwarancji dla produktów jest uzależniony od podmiotów udzielających gwarancji i jest liczony od dnia dostarczenia produktu klientowi.
3. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest karta gwarancyjna lub dowód zakupu: paragon lub faktura VAT.
4. W razie utraty karty gwarancyjnej klientowi przysługuje prawo do zastępczej karty gwarancyjnej. Prośbę o przesłanie zastępczej karty gwarancyjnej należy zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mebelpunkt.pl Sprzedawca przesyła zastępczą kartę gwarancyjną w terminie 7 dni od zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim na adres poczty elektronicznej, z którego nastąpiło zgłoszenie.

§ 9

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, wobec klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, są określone w Kodeksie Cywilnym. W oparciu o art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego zostaje wyłączona odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec klienta niebędącego konsumentem oraz przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
2. Zawiadomienia o wadach dotyczących produktu oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać np. za pośrednictwem poczty elektronicznej kierując zawiadomienie/zgłoszenie na adres: biuro@mebelpunkt.pl  lub pisemnie na adres: ul. Kołobrzeska 50 lok. 120, 10-343 Olsztyn.
3. Zaleca się, aby w wiadomości, o której mowa w ust. 2, podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności:
- rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości,
- określenie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży,
- dane kontaktowe osoby składającej reklamację.
Podanie wskazanych powyżej informacji znacznie ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez sprzedawcę, jednakże ich pominięcie nie wpływa na skuteczność złożonej reklamacji.

 4. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, brak ustosunkowania się sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
5. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez sprzedawcę do reklamacji klienta lub do wykonania uprawnień klienta wynikających z rękojmi niezbędne jest dostarczenie produktu do sprzedawcy, klient zostaje poproszony przez sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt sprzedawcy na adres ul. Kołobrzeska 50 lok. 120, 10-343 Olsztyn. Jeśli jednak ze względu na rodzaj produktu lub sposób jego zamontowania, dostarczenie produktu przez klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, klient proszony zostaje o udostępnienie produktu sprzedawcy w miejscu, w którym produkt się znajduje, po uprzednim uzgodnieniu odpowiedniego terminu.
6. Różnice mebli tapicerowanych w obiciu ze skór naturalnych, wynikających z ich właściwości, np. blizny, zrogowacenia, nakłucia owadów, rozciągnięcie lica, a także ewentualne różnice w grubości, miękkości, które profesjonalista może określić jako ślady naturalnej szlachetności skóry, nie stanowią podstawy do zgłoszenia reklamacji.

§ 10

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
3. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl),
2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez sprzedawcę);
3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

 

§ 11

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania zamówionego towaru bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów.
2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczy wysłanie przed jego upływem stosownego oświadczenia do sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

1) pisemnie na adres: ul. Kołobrzeska 50 lok. 120, 10-343 Olsztyn
2) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mebelpunkt.pl

 3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie sklepu internetowego jako załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Klient może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe i nie warunkuje skuteczności złożenia oświadczenia.
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
5. Termin 14 dni, o którym mowa w ust. 1, w którym konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta objął produkt w posiadanie.
6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta może zwrócić produkt na adres: ul. Kołobrzeska 50 lok. 120, 10-343 Olsztyn.
8. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta odstępujący od umowy sprzedaży, zgodnie z ust. 1, ponosi jedynie koszty odesłania produktu do sprzedawcy.
9. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta w wypadku umowy sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
11. Klient korzystający z prawa zwrotu towaru ma obowiązek dołożyć wszelkich starań, aby wyeliminować możliwość uszkodzenia zwracanego towaru podczas transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, sprzedawca ma prawo do dochodzenia swoich roszczeń w związku z poniesionymi stratami z tytułu pomniejszenia wartości zwracanego towaru, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 12

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 

1. Niniejszy punkt regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie klienta niebędącego konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
2. W wypadku klientów nie będących jednocześnie konsumentami lub przedsiębiorcami na prawach konsumenta sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo w części niezależnie od wybranego przez klienta sposobu płatności w formularzu zamówienia oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.
3. Klient nie będący jednocześnie konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu umowy sprzedaży (tj. w szczególności zapłaty ceny i odbioru produktu) niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.
4. Produkty będące przedmiotem umowy sprzedaży zawartej z klientem nie będącym jednocześnie konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta pozostają własnością sprzedawcy do momentu uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży.
5. Z chwilą wydania przez sprzedawcę produktu przewoźnikowi przechodzą na klienta nie będącego jednocześnie konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. W takim wypadku sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do jego wydania klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
6. W razie przesłania produktu do klienta za pośrednictwem przewoźnika klient nie będący jednocześnie konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
7. W wypadku usługobiorców nie będących konsumentami lub przedsiębiorcami na prawach konsumenta usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn, poprzez przesłanie usługobiorcy stosownego oświadczenia.
8. Odpowiedzialność usługodawcy/sprzedawcy w stosunku do usługobiorcy/klienta nie będącego jednocześnie konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży. Usługodawca/sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do usługobiorcy/klienta nie będącego jednocześnie konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do usługobiorcy/klienta nie będącego jednocześnie konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy sprzedawcą/usługodawcą, a klientem/usługobiorcą niebędącym konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy/usługodawcy.

§ 13

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.mebelpunkt.pl  korzystają z ochrony prawnej i są własnością MEBELPUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Olsztynie pod adresem: UL. KOŁOBRZESKA 50, 10-434 OLSZTYN (nr KRS: 0000887186; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5.100,00 zł.; NIP: 7393950899; REGON: 388339137). Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.mebelpunkt.pl bez zgody usługodawcy.
2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.mebelpunkt.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych usług elektronicznych, zmiany adresu sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu.
3. Zmieniony regulamin wiąże usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu Cywilnego, tj. usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych usługobiorców będących jednocześnie konsumentami lub przedsiębiorcami na prawach konsumenta i korzystających ze sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.
5. W wypadku, w którym zmiana regulaminu skutkować będzie wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem opłat obecnych, usługobiorca będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta.
7. Spory powstałe pomiędzy usługodawcą/sprzedawcą, a usługobiorcą/klientem będącym jednocześnie konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy usługodawcą/sprzedawcą, a usługobiorcą/klientem niebędącym jednocześnie konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę usługodawcy/sprzedawcy.

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu
Miejscowość, data

 ………………………………………

………………………………………

 ………………………………………

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
MEBELPUNKT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. KOŁOBRZESKA 50, 10-434 OLSZTYN

 

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

 

 

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..

 Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….

 

 

 

……………………………………
Podpis konsumenta(-ów)

 

 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić

1          podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

2          podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaruZadzwoń teraz Jesteśmy dostępni Pomożemy, doradzimy! zamknij Zadzwon teraz